Inre Kraft bolagen - en historia

I november 2003 startade Inre Kraft i Norr sin nuvarande verksamhet på antagandet att den service som meddelades samhällets funktionsnedsatta i allra högsta grad var utvecklingsbar ur kvalitativ synpunkt. En av grundarna - Lennart, själv pappa till en funktionsnedsatt son hade ganska konkret erfarit detta själv.

Tillika antogs att de insatserna gick att utföra till en för samhället gynnsammare kostnad då de kommunala driftsorganisationerna kändes stora, långsamma, omständliga och till slut onödigt dyra. Våra tjänster blev ganska omgående ordentligt efterfrågade. 2008 startades dotterföretaget Inre Kraft i Sverige sin verksamhet för att kunna tillmötesgå efterfrågan i en större geografi, 2010 startades vår hemtjänst efter att Bodens Kommun infört valfrihetssystem i hemtjänsten och samma år blev bolaget ett självständigt bolag i paraplyorganisationen Team Olivia där de bägge grundarna är kvar som aktieägare - www.allabolag.se/5566668611/inre-kraft-i-norr-ab. Den urprungliga, och nuvarande målsättningen är att till kunderna leverera den bästa och mest kvalitativa insatserna åt de kunder/brukare som valt att lägga förtroendet i företagets händer. Med bästa och mest kvalitativa insatserna avses insatser som ALLTID utgår ifrån kunden/brukarens enskilda perspektiv - att utgå från individens behov, inte organisationens.

I detta ingår att frambringa möjligheter för den funktionshindrade att skapa vardagar fulla av utmaningar och intressanta händelser. Ett sätt att inte hämma detta är att ha en så enkel och obyråkratisk organisation och hantering av ärenden som möjligt inom marknadens ramar och regler.

Personalen ska verka enkelt, utåtriktat, okomplicerat och tillmötesgående mot kunder, personal och samhället i stort. Företaget strävar efter att förse sina medarbetare - såväl nuvarande som tillkommande med marknadsledande sammantagna arbetsvillkor.

Drygt 10 år senare, med stora delar av den ursprungliga kärntruppen kvar kan vi konstatera att antagandet var riktigt - vi har i stor omfattning levererat insatser som skattats oerhört högt av mottagaren - den som äger insatsen, i sitt eget hem, till ett för samhället bättre och billigare pris, med glada, nöjda och stolt medarbetare. Det är vi stolt över, det tänker vi fortsätta med.